Draughts dictionary
Damwoordenboek
Dames dictionnaire

шашечный словарик 

Please feel free to send comments, additions and improvements to our address
Stuur uw opmerkingen, toevoegingen en verbeteringen s.v.p. naar ons adres
Commentaire, additions et corrections s.v.p. a    

gif

English

gif

Nederlands

gif

Français

par Nicolas Guibert

gif

Русский Russian

by Alexander Presman

attack aanval attaque

атака

moving behind a piece achterlopen entrer en lunette  
exchange pieces afruilen pionner разменяться
       
  blinddammen     
  blindsimultaandammen     
  bomzet   coup de la bombe удар "бомба"
       
combination combinatie combinaison комбинация
       
king dam dame дамка
go to king dam halen    
draughts board dambord damier шашечная доска
draughts clock damklok pendule дамочная 
crowning line damlijn "cases damantes" горизонталь
draughts
play draughts
dammen jeu de dames шашки
draughts game
game of draughts
dampartij    
draughts problem damprobleem problème проблема
draughts column damrubriek chronique de jeu de dames шашечный раздел
game of draughts damspel jeu de dames шашки
position for catching a king damvangstelling   crochet петля
  Delftse telling, een beoordelingsmethode die voordelige remises in wedstrijdpunten positief waardeert; er treden daardoor minder gelijkwaardige remises op; gebruikelijk is 5-0 voor een normale overwinning, 3-1 voor een voordelige remise, 2-2 voor een gelijkwaardige remise. Zie de website van DOS Delft voor meer uitleg.
 
  Делфтская система
"continued draughts", playing draughts with some changed rules in end play, developed by late Jannes van der Wal as a way to reduce tie games doordammen, dammen met enkele wijzigingen in het eindspel, ontwikkeld door wijlen Jannes van der Wal als een manier om het aantal remises te verminderen "Doordammen", forme de jeu développée par Jannes van der Wal pour éviter le grand nombre de remises "Доордаммен", система предложенная Яннесом ван дер Валом для уменьшения количества ничьих
  draaipunt     
triplet formation driepoot formatie trèfle  
double sacrifice dubbeloffer double-gambit жертва двух
double opposition dubbele oppositie  opposition double двойная оппозиция
forcing dwangzet forcing угроза
       
end game eindspel fin de partie эндшпиль
       
  gambiet (=offer) gambit  
  gelijke stand     
draw / tie gelijkspel jeu égal ничья
       
  haarlemmerslag coup de mazette удар новичка
  haarlemmerzet   coup de mazette  удар новичка
false merchant of wood  halve hekstelling faux marchand de bois полурогатка
  hangschijf     
merchant of wood hele hekstelling marchand de bois рогатка
repeated moves herhaling van zetten répétition de coups повторение ходов
heel stroke hielslag coup de talon  
  hollandse opening     
main line hoofdlijn variante principale большая дорога
       
  kaatsingszet     
  kanon van Tsjizjov     
  kei, ander woord voor steen     
chain position kettingstelling tenaille цепочка
  klassiek spel     
  klassieke stand     
  korte vleugel opsluiting (KVO)    связка короткого фланга
crowning kronen promotion постановка дамки
center man on base line kroonschijf pion savant золотая шашка
       
long line lange lijn grande diagonale большая дорога
  lange vleugel opsluiting (LVO)    связка длинного фланга
decoy move lokzet tenté de faute ловушка
       
multiple capture meerslag prise majoritaire большинство
middle play middenspel milieu de partie миттельшпиль
       
disadvantage nadeel     
notation notatie notation нотация
       
sacrifice offeren gambi жертвовать
  omsingeling    
opening opening ouverture дебют
opposition oppositie  opposition оппозиция
       
sticking plakken collage приклейка, присоска
       
  randschijf     
  randspel     
rule of the fourth line regel van de vierde lijn   règle de la quatrième rangée правило седьмой линии ( шестой в 64 )
draw / tie remise remise ничья
       
man / piece schijf pion шашка (простая)
  schooldammen     
  simultaandammen     
jumping / taking slaan prendre бить
stroke / take / jump / capture slag prise  удар
capture move slagzet    
  sneldammen     
position stand    
man / piece steen pièce шашка (простая)
man / piece stuk pièce  шашка (простая)
       
tempos tempi temps темпы
temps tempo temps темпы
free move tempozet, wordt ook wel vrije zet genoemd  temps de repos свободный темп
  toernooi     
tric-trac-line
(squares 1-6-50-45)
triktraklijn
(rechthoek tussen velden 1-6-50-45) 
tric-trac Двойник  
turkish capture turkse slag coup turc Турецкий удар
       
square veld case  поле
defence verdediging défense защита
  verloren schijf     
  voordeel     
  voorpost     
advantage voorsprong avantage преимущество
  vluggertje    блиц
free move vrije zet, wordt ook wel tempozet genoemd temps de repos свободный темп
       
give-away weggevertje  qui perd gagne  
World Draughts federation Wereld Dambond    
white wit blanc белые
white to move wit aan zet    
whiteplayer witspeler    
       
move zet    
  zetje    комбинация ( простая )
  zetje van weiss  coup de l'express (ou coup weiss) мостик
moving zetten jouer ходить
black zwart noir черные
black to move zwart aan zet    
blackplayer zwartspeler    

 

Voor een overzicht van damtermen en hun uitleg zie ook de site van Samen Sterk.